Chỉ để ý đào hầm mặc kệ chôn – chương 26

 Chương 26. Nhã thiện đan thanh

 Edit: Nguyệt Hạ

de329b7eca8065387a81eaa397dda144ad34823c

    

Sau khi đối Tần Tư Viễn thề phải bảo vệ tốt Triệu Phù Dao, Lăng Vân Thiên thật vất vả quay lại đến trước cửa phòng tiểu nha đầu kia, thấy cửa phòng đóng chặt từ lúc rời đi biến thành khép hờ, vì thế nhanh nhẹn đi vào. Tiếp tục đọc