Chào mừng các tình yêu đến ngôi nhà của ta !!

Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh

Sống trên đời phải nhạo mạn kiêu sa

Bước chân son phải dẫm nát ngọc ngà,

Sống ở đời phải coi thường nhân thế!!!!!!