[TS] ĐNCH – Chương 82.2

Edit Tiểu Mễ

d2a7f0106501a10d10c4b8eb54b24ea50f501e225402-ybSdAq_fw658

Ngày hôm sau, Quân Vũ Thần lệnh Khuynh Hoàng quận chúa và thất hoàng tử, nhị hoàng tử lên đường sang Tây Quyết.

Đội ngũ chúc mừng không tính lớn. Lạc Khuynh Hoàng ngồi trên xe. Quân Khuynh Vũ và Quân Kiền Linh cưỡi ngựa đi phía trước. Ước chừng có hơn một trăm thị vệ bảo hộ. Theo phía sau là đội ngũ mang hạ lễ. Tiếp tục đọc